Indkaldelse til generalforsamling.

Nibstrup Naturplejelaug “Koklapperne” indkalder til generalforsamling i Borgen,
Borgergade 28 9740 Jerslev, 30. november kl. 19:00 med følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab ved kassereren. (er rundsendt)
 4. Fastlæggelse af kontingent, samt fastlægge for pris af andele og betaling heraf.
 5. Indkomne forslag. (Se neden for)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg: Claus Lindholt, Martin Bak og Peter Larsen 
     alle villige til genvalg
  7. Valg af suppleant.
 7. Valg af revisor. Mary Hardahl på valg
 8. Eventuelt. Besættelse af udvalgsposter.  

  Ifølge vedtægter §3 Skal udmeldelse af Nibstrup Naturplejelaug ske til formanden senest 8 dage før ordinær generalforsamling.

Ændring af andele skal ligeledes ske med 8 dages varsel før ordinær generalforsamling.

 Forslag til generalforsamlingen stillet af bestyrelsen:

Bestyrelsen vil gerne have generalforsamlingen til at beslutte, hvordan udligningsprisen beregnes.
Mulige beregninger:

A: Samlede udgifter delt med samlet slagtevægt: i år er tallene 54064,70 kr. delt med 1242 kg.  
    der giver en udligningspris på 43,53 kr.

B: Udgifter kun vedrørende selve kvierne: i år er tallene 50078,50 kr. delt med 1242 kg. der giver
     en udligningspris på 40,32 kr.  (der er i år lavet merpris med 30 kr. kg slagtevægt)

C: Ingen merpris eller andre forslag til merpris på generalforsamlingen.
Ved forslag A kommer de medlemmer, der får de største dyr til også at betale en større andel af andre udgifter, f.eks. hegnsmateriale, som jo ikke er spiselige.

Der kan jo nok aldrig laves en 100% nøjagtig merpris for de største dyr, løsning B anser bestyrelsen som den bedste måde at gøre det på, samtidig kan der også henstilles til, at medlemmerne skiftes til at modtage små/stor kvier.
Bestyrelsen vil gerne have en tilbagemelding, om du ønsker at deltage i generalforsamlingen, og om du/I vil have samme andel som i år.

Hilsen Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde

Der har været bestyrelsesmøde 10/11 2021 hos Knud Jørgensen.

Lodsejerne gav tilladelse til brug af arealerne også 2022.

Der blev lavet budget for 2022, men en andelspris for 1/4 kvie på kr. 2600,00 kr.

Der er forhåndskøbt 5 hereford kalve til samme pris som sidste år kr. 32500,00 kr.

Generalforsamling blev fastlagt til tirsdag den 30. november kl. 19:00 i Borgen Borgergade 28 9740 Jerslev

Indbydelse med dagsorden rundsendes snarest.

Velkommen

Velkommen til Nibstrup Naturplejelaug. Vi kalder os “Koklapperne”
Lørdag den 27. april kommer de nye kalve på marken.

4 Herefordkvier på marken i 2018

Referat fra bestyrelsesmødet den 16. januar 2019, klik på link:   Referat koklapperne