NIBSTRUP NATURPLEJELAUG “KOKLAPPERNE” VEDTÆGTER

§ 1. Foreningens navn: Nibstrup Naturplejelaug ”Koklapperne”. Foreningens hjemsted er arealer beliggende ved Gammel Kongevej 3 og 25, 9700 Brønderslev.

§ 2. Foreningens formål er: Naturpleje af arealerne ved afgræsning med Kvæg på udyrkede arealer – så vidt muligt på et økologisk forsvarligt grundlag. Producere kalve/oksekød til fordeling mellem medlemmerne.

§ 3. Medlemsoptagelse, udmeldelse og eksklusion. Som medlem kan optages myndige personer, der kan tilslutte sig foreningens formål, idet det dog er en forudsætning at medlemstallet harmonerer med græsningsmulighederne og antal dyr. Der er mulighed for passivt medlemskab/medlem på venteliste. Passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen, dog er der det første år et startkontingent på 150 kr. Bestyrelsen kan ved enstemmighed beslutte eksklusion ved manglende betaling eller misligholdelse ved pasning af dyrene. Bestyrelsen forpligtes i tilfælde af eksklusion, hurtigst muligt at afhænde ekskluderede medlems kødandel, og betale indskud tilbage til det ekskluderede medlem. Alle øvrige rettigheder fortabes ved eksklusion. Et almindeligt medlemskab forudsætter betaling på foreningskontingent på kr. 150,00 Aktive medlemmer betaler forud for tegnet kød andel f.eks. 1/8, 1/4, 1/2 eller 1/1 okse til brug for startkapital i forbindelse med indkøb af dyr, foder, ansvarsforsikring, CHR-register, slagte udgifter mv.

Udmeldelse af Nibstrup Naturplejelaug skal ske til formanden senest 8 dage før ordinær generalforsamling.
Ændring af andel skal ligeledes ske med 8 dages varsel før ordinær generalforsamling.

Der kan tegnes A medlemskab med tilsyn- og arbejdsforpligtelser, og B medlemskab uden disse forpligtelser. Andelshavermedlemsskab tegnes i tilknytning til den årlige generalforsamling. Andele kan ikke overdrages eller sælges uden bestyrelsens godkendelse.

§ 4. Medlemsforpligtigelser. Aktive medlemmer betaler kalkulerede produktionspris svarende til den tegnede andel. Kontingent og andelspris forfalder i overensstemmelse med den af generalforsamlingens fastlagte plan. Såfremt betalingen ikke er effektueret senest 3 uger efter påkrav er bestyrelsen berettiget, men ikke forpligtet, til at forsøge medlemskabet overdraget til anden side. A medlemmer forpligtiger sig til at deltage i tilsyn med dyrene og pasning af græsningsarealerne, samt deltage i arbejdsdage. I tilfælde af misligholdelse af disse forpligtelser, overgår medlemskabet til B medlemskab. B medlemmer er mod en merpris pr. kg. kød, som fastsættes af bestyrelsen, fritaget for tilsyn og arbejdsopgaver. Alle medlemmer skal underskrive en kontrakt med de forpligtelser, der gælder for deres medlemskab, samt kriterier ved misligholdelse.

§ 5. Medlemsrettigheder. Aktive medlemmer har ved slagtning ret til en forholdsmæssig del af det slagtede kød, således at alle betaler samme kg. pris. Kød må kun anvendes til eget forbrug og fordeles for så vidt muligt kvalitetsmæssigt ligeligt.

§ 6. Regnskab og prokura. Foreningens regnskab opgøres efter slagtning og regnskabet forelægges på den årlige ordinære generalforsamling. Indbetaling kan kun ske til foreningens konto. Det enkelte medlem hæfter for afholdte udgifter svarende til sin andel af kreaturer. Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura eller fuldmagt, herunder fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

§ 7. Generalforsamling. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 1. december. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Indkaldelse skal ske skriftligt pr. mail til hvert medlem med 14 dages varsel og skal indeholde dagsorden for mødet. Bestyrelsen skal have forslag til behandling på generalforsamlingen inden 8 dage for dennes afholdelse.

§ 8. Dagsorden for generalforsamlingen. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab ved kassereren.
4. Fastlæggelse af kontingent, samt fastlægge for pris af andele og betaling heraf.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleant.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med en uges varsel, hvis et flertal af bestyrelsen eller formanden eller mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det.

§ 10. Bestyrelsen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som konstituerer sig selv. Bestyrelsen udarbejder egen forretningsorden, som skal godkendes på førstkommende generalforsamling.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, således at hhv. 2 (første gang for 1 år) og 3 medlemmer skiftes til at være på valg. Bestyrelsesarbejde er uden vederlag. Genvalg kan finde sted.

§ 11. Vedtægtsændringer og opløsning. Vedtægtsændringer, samt opløsning af foreningen kan kun ske på en general- forsamling ved simpelt flertal af fremmødte. Ved foreningens ophør tilfalder foreningens formue de værende medlemmer i forhold til andel af kreaturer.